عکاسی پایه

عکاسی هم مانند هر فن و هنر دیگری نیازمند دانش است و تجربه.

دانش عکاسی دربرگیرندۀ موارد روشن و واضحی است که از آن به عنوان « عکاسی پایه » یاد می شود

این دوره نگاهی دارد به آنچه  برای شناخت و استفاده از ابزار و  کنترل نور در ابتدای ورود به دنیای عکاسی باید بدانید.

هنرجو در این نوع آموزش دوره نخست و دوم را به عنوان « عکاسی پایه » فرا می گیرد و توصیه می شود.

دوره نخست آموزش « عکاسی پایه » شامل: آشنایی با عکاسی، ساختمان دوربین، عوامل ثبت، سطح حساس، روش محاسبه و تطبیق، نور لازم و نور کافی، اصلاح نور و رنگ، نقش صافی ها، نورهای مکمل

 

دوره  دوم آموزش  « عکاسی پایه »  شامل: ، اصلاح نورسنجی، سنجش نور و پردازش نور، تکنیک های نوردهی،تاثیر فرم ها، تعریف احجام، روش های برجسته سازی، نمادهای زیبایی، ترکیب موزون، تفاوت های دیدن با چشم و دوربین و،