ICDL CAD

داشتن مهارت لازم برای استفاده از تمام امکانات نرم افزار 2D CAD  و نشان دادن آن به کارفرمایان کنونی و آینده، برای هر فردی که با طراحی 2 بعدی در کامپیوتر کار می‌کند امری ضروری است.

برنامه ICDL برای طراحی دو بعدی به کمک کامپیوتر این فرصت را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد تا مهارت‌های بنیادی در  2D CAD   را به سطح استانداررد رسانده و گواهی‌نامه کسب کنند.

سر فصل ها

ECDL CAD V1.5

 

وظايف عملكرد 

مرجع 

مجموعه دستورات 

سر فصل 

بازكردن ( و بستن) يك محيط كاربري CAD

  1-1-1-1

1-1-1-گامهاي نخست 

1-1 شروع 

بازكردن يك يا چند طرح ترسيم شده 

  1-1-1-2

 

 

ايجاد يك رسم جديد 

  1-1-1-3

 

 

تنظيم بخش هاي ترسيمي/كاري: metric, imperial

  1-1-1-4

 

 

تنظيم محدوديتهاي ترسيم 

  1-1-1-5

 

 

 grid and span/grid lock تنظيم و نمايش

  1-1-1-6

 

 

ايجاد يك رسم با استفاده از فايلهاي

  موجود و مشخص شده template/seed

  1-1-1-7

 

 

ذخيره كردن يك رسم در قالب يك فايل template/seed

  1-1-1-8

 

 

ذخيره كردن يك رسم در مكاني بر روي يك درايو 

  1-1-1-9

 

 

ذخيره كردن يك رسم با يك نام ديگر 

  1 -1 -1 -10

 

 

حركت كردن بين چند رسم باز شده 

  1 -1 -1 -11

 

 

نمايش يا پنهان سازي built در نوارهاي ابزار  

  1 -1 -1 -12

 

 

بستن يك ترسيم(طرح

  1 -1 -1 -13

 

 

استفاده از توابع و عملكردهايHelp

  1 -1 -1 -14

 

 

   zoom/magnificationاستفاده از ابزارهاي

  1-1-2-1

2-1-1-هدايت 

 

ايجاد نماهاي(view) نامگذاري شده و ذخيره شده

  و فراخواندن اين نماها (named/saved views)

  1-1-2-2

 

 

استفاده از ابزار pan

  1-1-2-3

 

 

استفاده از ابزارهاي رسم مجدد(redraw)

 regen/update tools،

  1-1-2-4

 

 

 ها و تعيين صفات level ها وlayer ايجاد  (properties)

  1-1-3-1

3-1-1 استفاده ازlayer ها وlevelها 

 

 در مورد يك properties/attributeاصلاح كردن

  1-1-3-2