به منظور حفظ ارزش مدرک مجتمع آموزشی الف این مدرک صرفا" به افرادی اعطا می شود که دارای شرایط زیر باشند:

1- عدم انجام غیبت بیش از حد مجاز

2- احراز حد نصاب قبولی در دوره ثبت نامی

3- تائید مدرس

4- تائید آموزشگاه