اولین جشنواره نمایش نامه خوانی تابستانی الف

اولین جشنواره تابستانی الف

نمایشنامه خوانی

از ۲۱-۳۱ تیرماه

ساعت ۱۹:۳۰

به همراه نقد ادبی متون بعد از خوانش