دوره طراحی روند طراحی ویژه اساتید و دانشجویان دکتری

مولف و مترجم کتاب فرایند طراحی معماری

هیات مدیره مهندسین مشاور پارس بوم

داور مسابقات بین المللی

محقق و استادیار دانشگاه